شرایط‌تحقق‌تهاترقهری
وجوددودین‌بین‌دوشخص
دو شخص باید در برابر یکدیگر هم داین و هم مدیون، هم متعهد و هم متعهدله باشند، چنانکه علی از رضا یک میلیون ریال طلب داشته باشد و همچنین یک میلیون ریال به او بدهکار باشد. بنابراین اگر شخص به محجوری بدهکار و از ولی یا قیّم او طلبکار باشد، این دو دین قابل تهاتر نیستند.
وحدت‌موضوع
برای تحقق تهاتر قهری باید دو دین مورد نظر موضوع واحدی داشته باشند و به عبارت دیگر چنانکه ماده ۲۹۶ می گوید، باید “موضوع آن ها از یک جنس باشد.” پس اگر موضوع یکی از دو دین وجه نقد و موضوع دین دیگری گندم باشد، تهاتر حاصل نمی شود.
تهاتر قهری درصورتی تحقق می یابد که موضوع دو تعهد کلّی باشد و اگر موضوع دوتعهد عین معیّن باشد تهاتر حاصل نمی شود. مثالً اگر یک از دو طلبکار یک خانه ی معیّن از دیگری بخواهد تهاتر محقق نمی شود.
وحدت‌زمان
برای اینکه تهاتر قهری تحقق یابد، باید هردو دین حال و قابل وصول شده باشند و اگر موعد پرداخت مختلف باشد ولی درتادیه ی یکی از دو دین تاخیر حاصل شود، تا موعد پرداخت دین دیگر برسد، تهاتر محقق می گردد، زیرا هردو دین در زمان واحد حال و قایل وصول هستند.
نکته
هرگاه دودین موجّل ولی سررسید آن ها یکی باشد، دراینکه آیا بین آن ها تهاتر حاصل می شود یا نه اختلاف است؛ بعضی از استادان حقوق برآنند که این دیون قابل تهاتر نیستند، ولی بعضی دیگر نظر به جریان تهاتر دراین مورد داده اند. این نظر با ظاهر ماده ۲۹۶ و منطق حقوقی سازگارتر است.
نکته
هرگاه اجل به سود بستانکار باشد و او از اجل صرف نظر کند، طلب وی حال به شمار می آید و با دین حالی که دارد قابل تهاتر است.
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی را دارند.

رفتن به نوارابزار