حقوق‌مدنی
شرایط‌تحقق‌معامله‌به‌قصدفرارازدین
۱. انجام‌معامله
۲. زیان به بستانکار
۳. مستند بودن دین به سند لازم الاجرا یا حکم دادگاه
۴. قصد اضرار به بستانکار
۵. آگاهی طرف معامله از قصد فرار از دین
انجام‌معامله
فقط اعمال حقوقی مالی شخص شامل مقررات فرار از دین می شود.
زیان‌به‌بستانکار
برای اینکه زیان به بستانکار تلقی شود اولا باید مالی را از دارایی های بدهکار خارج کرده باشد و ثانیاً موجب تهیدستی بدهکار شود یا تهیدستی او را تشدید کند.
مستند‌بودن‌دین‌به‌سند‌لازم‌الاجرایاحکم‌دادگاه
اجرای محکومیت مالی فرار از دین فقط در مورد دین مستند به سند لازم الاجرا مانند سند رسمی محضری و چک ، یا مستند به حکم دادگاه قابل اعمال است.
ضمنا دین بستانکار باید مُسلّم ، منجز و حال باشد.
قصد‌اضرار‌به‌بستانکار
وظیفه ی اثبات آن به عهده ی خواهان (بستانکار) است.
آگاهی‌طرف‌معامله‌ازقصدفرارازدین
در صورتی که انتقال گیرنده آگاه باشد بستانکار حق ابطال معامله و گرفتن مال از تصرف او را دارد، در صورت جهل بستانکار باید به انتقال دهنده مراجعه کند.
معامله‌ی‌فضولی
هرگاه کسی نسبت به مال غیر بدون نمایندگی از طرف وی معامله ای انجام دهد این معامله را فضولی و معامله کننده را فضول یا معامل فضول و طرف دیگر قرارداد را که برای خود معامله کرده را اصیل می گویند.
معامله ی فضولی با سوءنیت جرم محسوب می شود ولی در صورت حسن نیت غیر نافذ است مانند زمانی که شخصی برای از دست نرفتن پیشنهاد پر سود بدون اجازه ی شریک اموال را می فروشد و بعدا رضایت او را جلب می کند.
مبنای حقوقی عدم نفوذ معامله ی فضولی این است که در آن قصد انشا وجود دارد اما رضا نیست.(اگر قصد نباشد معامله باطل است)
حقوق‌مدنی
اجازه‌ی‌معامله‌فضولی
کیفیت‌اجازه
ماده ۲۴۸ق.م: “اجازه ی مالک نسبت به معامله ی فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.”
به طور مثالً ممکن است مالک بگوید عقد را امضا کردم یا معامله را تایید می کنم، یا در خانه ای که به موجب عقد فضولی برای او خریده شده است بنشیند یا آن را اجاره دهد.
سکوت نشانه ی رضا محسوب نمی شود. و اجازه لازم نیست فوری باشد و همچنین این حق در صورت فوت مالک به وراث او ارث می رسد.
اثر‌اجازه
اجازه ی معامله فضولی کاشف است نه ناقل؛ یعنی معامله از روز انعقاد قرارداد صحیح است نه روز اجازه. و در نتیجه منافع قبل از اجازه هم برای خریدار است.

موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی را دارند.

رفتن به نوارابزار