شرایط عقد صلح

شرایط عقد صلح
برای اینکه عقد صلح صحیح باشد،باید دارای شرایطی باشد که این شرایط عبارت است از:
الف- طرفین مصالحه مطابق ماده ۷۵۳ قانون مدنی باید اهلیت لازم را دارا باشند بنابراین صلح نامه ی مجنون و صغیر غیر ممیز باطل است و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تفیذ سر پرست ایشان نافذ و معتبر خواهد شد.
ب- مورد صلح باید دارای مالیت و منفت عقلائی و مشروع باشد، بنابراین صلح نسبت به مالی که مالیت ندارد یا منفعت عقلائی یا مشروع ندارد،باطل است.
ج- جهت عقد صلح اگر هنگام عقد مورد تصریح قرار میگیرد حتماً باید مشروع باشد والا عقد صلح صحیح نیست.
د- قصد و رضا : طرفین عقد صلح باید دارای قصد انشاء باشند. فقدان قصد در هر یک از دو طرف باعث بطلان عقد خواهد بود و فقدان رضا طبق ماده ۷۶۳ قانون مدنی سبب عدم نفوذ معامله می باشد.
مطابق ماده ۷۶۷ قانون مدنی هرگاه بعد از عقد معلوم شود که موضوع صلح وجود نداشته و منقضی بوده است، صلح باطل است. مثل اینکه شخص فرش خود را در مقابل مبلغی با دیگری صلح کند و پس از عقد معلوم شود که فرش مزبور تلف شده بوده است.
اقسام صلح
صلح بر ۳ نوع است: ۱- صلح بر دعوی
۲- لح در مورد معامله یا صلح بدوی
۳- صلح به سود عقد یا به سود ثالث

رفتن به نوارابزار