وکیل دارای حق توکیل به غیر است

اگر موکل با دادن حق توکیل غیر، شخص وکیل جانشین را هم تعیین کرده باشد وکیل اصلی مسئول اعمال وکیل جانشین نیست. ولی هنگامی که موکل دست وکیل را در انتخاب جانشین بازگزارده است او باید شخصی را برگزیند که دارای امانت بوده و توانایی انجام موضوع وکالت را داشته باشد. همچنین اگر شخصی را برگزیند که باور به امانت او داشت ولی سپس روشن شود که دارای وصف امانت نیست وکیل باید او را برکنار سازد یا موضوع را به موکل برای برکناری او اطلاع دهد.
ماده ۱۹۹۴ قانون مدنی فرانسه وکیل اصلی را مسئول اعمال وکیل جانشین می داند هنگامی که این شخص به گونه آشکار ناتوان یا یا بی چیز (معسر) باشد. در واقع وکیل اصلی با برگزیدن چنین شخصی، برگزیدن جانشین را به درستی انجام نداده و بنابراین مسئول اعمال اوست.حتی هنگامی که وکیل جانشین، توانا و مالدار است اگر وکیل اصلی مراقبت کامل را که می توانسته است زمینه ساز پرهیز از خطای وکیل جانشین باشد بکار نبرده باشد رویه قضایی فرانسه وکیل اصلی را مسئول شمرده است.منطق این رویه قضایی این است که وکیل اصلی با برگزیدن جانشین، همچنان وکیل باقی می ماند و بیگانه از اجرای موضوع وکالت نمی گردد.
هنگامی که وکیل دارای حق توکیل غیر است و شخص دیگری را برای انجام موضوع وکالت بر می گزیند،این شخص دارای نمایندگی از موکل خواهد بود و بر اثر فوت وکیل اصلی وکالت او بر طرف نمی شود. وکیل اصلی نیز حق برکنار ساختن او را ندارد. در حقوق فرانسه نیز وکیل جانشین،وکیل موکل شمرده شده و از این رو به موکل حق داده شده علیه وکیل جانشین طرح دعوی کند و همچنین می تواند از وکیل جانشین حساب بخواهد و بر همین پایه، وکیل جانشی هم می تواند علیه موکل برای دریافت دستمزد و دیگر مطالبات خود طرح دعوی کند.

موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی را دارند.

رفتن به نوارابزار