نمونه رای مبنی بر ابطال شناسنامه قدیم و اصدار شناسنامه جدید از جهت تاریخ تولد

بسمه تعالی
(رای دادگاه)
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای… به طرفیت اداره ثبت احوال………. به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه…. از لحاظ تاریخ تولد سال…. به سال…. بدین شرح که خواهان مدعی شده که
برادر / خواهر داشته که در سن شش سالگی فوت کرده، پس از تولد وی والدینش شناسنامه برادر / خواهر متوفیش را برای او منظور کرده اند در حالی که تاریخ واقعی تولد وی سال…. بوده است. دادگاه بعد از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از خواهان و نماینده اداره ثبت احوال و استماع اظهارات آنان و استماع اظهارات شهود ابرازی آقای / خانم…… معرفی مشار الیها به پزشکی قانونی در مورد بررسی میزان صحت و سقم ادعای وی از نظر سن واقعیش با توجه به موادی شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی به شماره….. تاریخ…… که اعلام نموده سن نامبرده در حدود….. می باشد، لهذا خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹۹۵ از قانون مدنی و ماده ۴ از قانون ثبت احوال حکم به ابطال شناسنامه شماره….. صادره از….
حوزه…. و اصدار شناسنامه جدید به نام خواهان آقای / خانم……. با تاریخ تولد سال….. و مشخصات مندرج در شناسنامه صدر الذکر صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است. رئیس / دادرس شعبه…….. دادگاه عمومی

رفتن به نوارابزار