نمونه رای عدم تعلق سرقفلی به خواهان

نمونه رای عدم تعلق سرقفلی به خواهان

بسمه تعالی

(رای دادگاه )

در خصوص دادخواست خواهان آقای ………. به طرفیت خوانده آقای …… به خواسته دریافت حق کسب و پیشه (سر قفلی ) به این شرح که در تاریخ ……… مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره به خوانده فوق نموده و یک باب مغازه را از وی اجاره نمودم ، حل پس از انقضای مدت اجاره وی از پرداخت سر قفلی به اینجانب خودداری می نماید من بیست سال در این مکان به شغل …. مشغول بوده ام و سر فقلی از ابتدای مدت اجاره و تنظیم اجاره نامه به خوانده نداده ام . دادگاه با توجه به دادخواست خواهان و اظهارات خوانده و اجاره نامه تنظیمی فی مابین که به شماره … در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ………شهرستان ……….. منعقد گردیده است . مستنداً به تبصره ۱ ماده ۶ قانون روابط موج و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ که مقرر می دارد چنانچه مالک سر قفلی نگرفته باشد مستاجر در پایان مدت حق دریافت سر قفلی ندارد، دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص نداده اند و ضمن رد آن اعلام می دارد ، رای صادره حضوری و طبق مقررات قابل تجدید نظر است .

رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومی  ……….

رفتن به نوارابزار