مصادیق دعاوی غیر مالی

دعاوی غیر مالی مربوط به امور حسبی

نصب قیم – عزل قیم – نصب امین – ضم امین – درخواست صدور حکم موت فرضی – درخواست صدور مهر و موم ترکه – درخواست رفع مهر و موم – درخواست تحریر ترکه – درخواست صدور حکم حجر – اخراج ثلث – الزام به تقسیم و فروش ترکه – عزل ولی قهری – درخواست صدور گواهی رشد – درخواست صدور حکم سرپرستی فرزند خوانده – درخواست صدور گواهی انحصار وراثت – تنفیذ وصیت نامه

دعاوی غیر مالی مربوط به دعاوی خانواده

درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش – صدور حکم طلاق – تمکین – حضانت – اثبات زوجیت و انکار آن – درخواست تجویز ازدواج مجدد – الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی – الزام به ثبت طلاق – ثبت رجوع از طلاق در ایام عده – درخواست تجویز ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۳ ق.م

دعاوی غیر مالی مربوط به موجر و مستاجر

تجویز انتقال منافع مورد اجاره – تخلیه مورد اجاره اعم از مسکونی و تجاری و کسب و پیشه – الزلم به تنظیم سند رسمی اجاره – الزام به تعمیرات اساسی – دعوی فسخ اجاره – دعوی بطلان اجاره – دعوی عسر و حرج نسبت به اجاره اماکن مسکونی – الزام به انجام شروط مربوط به اوصاف مورد اجاره مانند وصل تلفن ، آب ، برق و …

دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال

ابطال شناسنامه – اصلاح شناسنامه – اصلاح تاریخ فوت در گواهی فوت – ابطال واقعه فوت – تغییر جنسیت – نغییر نام کوچک – دعوی ابوت و نبوت – دعوی اثبات رشد و بلوغ – دعوی اثبات نسب و نفی آن

 

<<موسسه حقوق و داوری ماندگاران عدالت که دارای سوابق مثبت متعدد در پرونده های غیر مالی دادگاههای مختلف کشور می باشد آماده ارائه هرگونه خدمات حقوقی و قبول وکالت تخصصی در پرونده های غیر مالی شماست>>

 

رفتن به نوارابزار