مشارکت و معاونت در جرائم ناشی از حوادث ورزشی

معاونت: گاهی چند نفر در عملیات ورزشی حضور دارند. دخالت و همکاری چند نفر در حوادث ورزشی صور مختلف دارد. نوعی از این همکاری بدین نحو است که هر یک از همکاران در مراحل مختلف عملیات وظیفه خاص را بر عهده می گیرند. مثلاً یک نفر محرک و مشوق ارتکاب می شود. دیگری آلات و ادوات را به انتها می رساند. در این نوع همکاری، نفر اول تا سوم معاونین و نفر چهارم مجری اصلی و مباشر نامیده می شود.
مشارکت: نوعی دیگر از همکاری در عملیات ورزشی چنین است که همگی این افراد در عملیات اجرائی مداخله گر می باشند که در صورت بروز حادثه بعنوان مشارکت در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
شرکت در قتل و صدمات بدنی ناشی از عملیات ورزشی
شریک در جرم کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام عملیات مادی بزه معینی با قصد مجرمانه مشخص و هماهنگ با همکاران خود دخالت می کند به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرضی آن شناخت. هر شریک در عین حال می تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود. اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرائمی را انجام داده اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیه آنها صحیح است و به عنوان فاعل مستقل جرم قابل تعقیب و مجازات خواهند بود
تعقیب و دادرسی شرکای جرائم ورزشی
در جریان تعقیب و دادرسی، وضیعت قضایی هر یک از شرکای جرم جدا و مستقل از دیگری مورد رسیدگی قرار می گیرد. بدین معنی که بر اساس اصل شخصی بودن جرم و مجازات، نهاد مسئولیت جزائی واجد جنبه شخصی است و ارتباط مستقیم با مسئولیت دیگر شرکاء ندارد و حتی در برخی موارد به دلیل وجود صغر، جنون و… جرم قابل انتساب به برخی شرکاء نباشد.
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوفی و کیفری شهروندان گرامی را دارد.

رفتن به نوارابزار