قرارداد اجاره

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر،در برابر عوضی که به موجر پرداخت می کند ، برای مدت معینی مالک منافع هین یاحیوان یا نیروی کار انسانی می گردد(ماده ۴۶۶ قانون مدنی)

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود ، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می نامند.اما تعریف کاملتر این عقد آنست که اجاره تملیک منفعت به عوض معلوم برای مدت مشخص همانطور که در ابتدای مقاله آمده است.

پس از جمع مواد مربوط به عقد اجاره در قانون مدنی و مواد دیگر مثل قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ ، ۶۷ و ۷۲ پی می بریم که عقد اجاره دارای ویژگی های برجسته ی ذیل است:

۱ – تملیکی و عهدی بودن عقد اجاره

مطابق قانون مدنی کشور ما اجاره مثل عقد بیع عقد تملیکی است و اثر آن تملیک منفعت است به مستاجر.یعنی مستاجر پس از عقد مالک منافع مورد اجاره می شود.و در مدت اجاره از همان سلطه و حقوق مالک استفاده می کند و همچون مالک صلاحیت انتفاع از عین را داراست.

۲ – معوض بودن عقد اجاره

در اجاره ، تملیک منافع در برابر عوض معین صورت می گیرد.عوض منافع در عقد اجاره عبارت است از مالی که از طرف مستاجر در مقابل تملیک منافع به موجر پرداخت یا تعهد می شود.یعنی مستاجر نیز مالی را به موجر می دهد یا تعهد پرداخت آن را می نماید.وجود عوض مانند منافع مورد تملیک ، از عناصر اصلی عقد اجاره است و به همین جهت عدم تعیین اجاره یا توافق درباره بی عوض بودن اجاره عقد را باطل می کند.

۳ – موقتی بودن عقد اجاره :منظور از موقتی بودن عقد اجاره این است که تملیک منافع باید در مدت معین انجام گیرد.مطابق ماده ۴۶۸ قانون مدنی : در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود.در غیر اینصورت اجاره باطل است.

رفتن به نوارابزار