شیوه رسیدگی در دعاوی تقسیم اموال مشترک منقول

شیوه رسیدگی در دعاوی تقسیم اموال مشترک منقول
در مورد تقسیم اموال مشترک منقول اعم از اینکه سبب آن عمل حقوقی باشد،یا واقعه ی حقوقی قانونگذار نه در قانون مدنی و نه در قانون امور حسبی مقررات خاصی را از جهت اصول و قواعد کلی درخواست تقسیم و رسیدگی و ارجاع به کارشناس و استقراع در نظر نگرفته است. ودر قسمت ارزیابی امول منقول که به عنوان ترکه با مزمن عدم تراضی، توسط دادگاه و در قسمت ارزیابی اموال منقول که به عنوان ترکه با فرض عدم تراضی، توسط دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می شود،ماده ۳۱۴ قانون امور حسبی تصریح نموده که اگر ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهاتی نظیر حصول تفاوت عمده در بهای آن قابل ترتیب اثر باشد،مجدداً توسط کارشناس ارزیابی می شود.
از نظر مرجع صالح،اگر مال مشترک صرفاً مال منقول باشد،مثل اتومبیل یا اجناس فروشگاه یا وسایل خانه و از این قبیل در غیر مورد ترکه مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید و رأی وحدت رویه شماره ۹- ۲۶/۰۳/۱۳۹۵۹ (و ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی )دادگاه عمومی محل اقامت خوانده صالح است البته در دعاوی راجع به اموال منقول مقنن خواهان را مجاز شناخته که به دادگاهی هم می تواند رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود (ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی) وجوده دعوای تقسیم اموال مشترک غیر از ترکه ناشی از عقد شرکت است لذا خواهان می تواند یکی از ۳ دادگاه را به عنوان مرجع صالح برای تقدیم دادخواست تقسیم برگزیند.
موسسه حقوقی بین المللی ماندگاران عدالت آماده قبول وکالت و یا هرگونه مشاوره ی حقوقی در خصوص دعاوی تقسیم اموال مشترک منقول را می باشد.
هزینه دادرسی و روش رسیدگی در دعاوی تقسیم اموال مشترک منقول
هزینه دادرسی
هزینه دادرسی این نوع دعاوی مطابق هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است مگر مالکیت مال مورد نزاع باشد که در آن صورت هر مبلغی که به عنوان ارزش خواسته توسط خواهان تقدیم می شود ملاک محاسبه هزینه دادرسی خواهد بود مطابق دعاوی مالی والا در حکم دعاوی غیر مالی می باشد.
روش رسیدگی
روش رسیدگی به پرونده های تقسیم اموال مشترک منقول بدین شکل خواهد بود که دادگاه پس از وصول دادخواست و تکمیل شدن آن وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و امور حسبی با دعوت طرفین که صاحبان سهام یا ورثه هستند و پس از کسب اطلاع کامل از موضوع تقسیم و حصه ها و ملاحظه و بررسی دلایل مالکیت و انجام استعلام های لازمه، عندالاقتضاء از مراجع ذیربط نظیر اداره راهنمایی و رانندگی در مورد اتومبیل های مشاعی،اداره مخابرات درباره تلفن های اشتراکی و … قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند تا پس از ارزیابی اموال و تعیین این امر که اساساً قابلیت قسمت را دارند یا خیر و اگر دارند کدام روش از روش های سه گانه پیشنهاد می شود؛ نهایتاً با تعدیل سهام بر اساس بهای روز نظریه خود را اعلام نماید. پس از وصول نظریه ابلاغ به طرفین و در صورت احراز مطابقت داشتن آن با اوضاع و احوال محقق قضیه و دعوت طرفین برای ارائه طرح تقسیم یا قرعه کشی در صورت عدم حصول توافق با تنظیم صورت جلسه مراتب به امضاء حاضرین و دادرس دادگاه رسیده و حکم دادنامه می شود.
موسسه حقوقی بین المللی ماندگاران عدالت آماده قبول وکالت و یا هرگونه مشاوره ی حقوقی در خصوص هزینه دادرسی و روش رسیدگی در دعاوی تقسیم اموال مشترک منقول را دارد.

رفتن به نوارابزار