شیر بهاء

شیر بهاء متعلق به زوجه است و زوج نمی تواند آن را مسترد کند.

مرجع صدور:     شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۱۹     شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۷۴
رای بدوی

‌درخصوص دادخواست خانم ط.الف. به‌طرفیت آقای م.ح. به‌خواسته استرداد عین اقلام جهیزیه مطابق لیست پیوستی با توجه به دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه به دلالت اوراق پرونده علقه زوجیت فی‌ما‌بین طرفین محرز و مسلم بوده و حسب لیست مستند دعوی که خوانده اثاثیه مورد ادعا را از خواهان تحویل گرفته و خوانده دفاع و ایراد مؤثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیل و مدرکی بر بطلان دعوی نیز ارائه و ابراز نداشته و چون ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می‌شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک داد و با عنایت به اینکه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده وعدم رضایت خود بر استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام نموده است و امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد دارد. بنابراین موجبی برای ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد و دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۶۱۹ و ۶۲۰ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به محکومیت خوانده به رد عین اقلام جهیزیه در وضع فعلی و به‌شرح لیست مندرج در پرونده به‌جز یخچال و تلویزیون در حق خواهان و پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلان می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم تجدید‌نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۸۴ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حمیدی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ۱ ـ خانم ط.الف. ۲ ـ م.ح. از دادنامه شماره ۹۲۰۳۰۶ مورخ ۵/۳/۹۲ شعبه محترم ۲۸۴ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه خانم ط.الف. به‌طرفیت آقای م.ح. به‌خواسته استرداد جهیزیه در پرونده کلاسه ۹۱/۲۸۴/۱۲۶۳ حکم به استرداد جهیزیه به‌شرح دادنامه تصدیر ولی یک‌دستگاه یخچال و تلویزیون با مشخصات مندرج در پرونده از اقلام جهیزیه مستثنی گردیده دادگاه باملاحظه اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین مربوط به رسیدگی نخستین و لوایح تقدیمی تجدیدنظری دادنامه فوق‌الذکر مستلزم اصلاح را داشته به این دلیل که تلویزیون و یخچال چون شیربها تعریف گردیده متعلق به زوج است درصورتی‌که شیربها را نمی‌توان از زوجه مسترد نمود لذا دادگاه با رعایت ماده ۳۵۱ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح یادشده در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض معترضین تأیید می‌نماید. این رأی به‌موجب ماده ۳۶۵ از قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

رفتن به نوارابزار