شرط فعل،شرط نتیجه،شرط صفت؛

شرط فعل
یعنی انجام فعل مادی یا حقوقی ضمن عقد، به نفع یکی از طرفین ک توسط طرف دیگر ک ضمن عقد شرط شده باشد.
انجام فعل مورد شرط گاهی صرفا در زمان مشخصی مطلوب است
مانند اینکه ضمن عقد بیعی شرط شده باشد خریدار شام شب عروسی را در یک روز مشخص تهیه نمایید، هرگاه خریدارتخلف کند
فروشنده اختیار فسخ معامله را خواهد داشت لیکن اگر شرط واجد تعدد مطلوب باشد ‌؛ یعنی درست است ک اجرای آن در زمان مشخص شده مطلوبیت دارد ولیکن اگر در روزهای دیگر هم انجام شود هرچند مزیت اولیه را نداشته باشد بازهم مطلوبیت دارددر اینگونه شروط اول باید از طریق دادگاه الزام تعهد کننده رو بخواهیم در صورت امتناع، با هزینه مشروط علیه توسط دیگری انجام خواهد شد ولی اگر شرط مباشرت شده باشد فرد به استناد خیار تخلف شرط حق فسخ خواهد داشت
شرط نتیجه
شرطی است ک به موجب آن عملی از اعمال حقوقی ضمن عقد شرط میشود ک به محض اشتراط، آن عمل حقوقی محقق میشود مانند اینکه ضمن عقد بیع شرط شود خریدار وکیل فروشنده در اجاره اتومبیلش گردید
اگر بعداز عقد بیع مشخص شود ک نتیجه مورد نظر به دلیل از بین رفتن موضوع شرط ازبین رفته باشد به عنوان مثال، اتومبیل به سرقت رفته باشد مشروط له حق فسخ خواهد داشت
شرط صفت
در صورتی ک صفتی برای مورد معامله در ضمن عقد برای مبیع یا ثمن شرط شود پس از معامله معلوم شود مورد معامله صفت مزبور رانداشته است. مشروط له حق فسخ خواهد داشت مثلا در فروش مبل شرط شود چوب مبل از گردو است ولی بعدا معلوم شود ک چوب مبل فاقد این وصف بوده است
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی را دارند.

رفتن به نوارابزار