شرایط تحقیق شرکت در جرم

۱-علم و اطلاع شرکت کنندگان از قصد مجرمانه
۲-احراز خطای جزائی از ناحیه شرکاء در جرائم غیر عمدی
شرایط تحقق معاونت در جرم
۱-قابلیت مجازات عامل اصلی
۲-توافق اراده معاون و مباشر برای ارتکاب جرم معین
۳-تقدم و یا اقتدال زمانی بین عمل معاون و مباشر جرح
مصادیق معاونت در جرم
تحقق معاونت در جرم مستلزم تحقق یک عمل مادی است و ترک فعل نمی تواند عنر مادی جرم معاونت قرار گیرد و رأی شماره ۵۶۴ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۲۶ صادره از شعبه دوم دیوان کشور موید این مطلب است چرا که موارد معاونت مطرح در قانون، عموماً مواردی هستند که از ارتکاب فعل مثبت حاصل نخواهد شد.
علی ایحال برای اینکه معاونت محقق گردد باید یکی از موارد ذیل ارتکاب یافته باشد:
۱-تحریک
۲-ترغیب
۳-تهدید
۴-تطمیع
۵-دسیسه
۶-تهیه وسایل ارتکاب جرم
۷-ارائه طریق
۸-تسهیل وقوع جرم
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی را دارند.

رفتن به نوارابزار