شرایط‌ عمومی‌قصاص؛

شرایط‌ عمومی‌قصاص

به موجب ماده ۳۱۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»محکوم می شود.

تبصره۱- غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین ومقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستأمن میباشند.

تبصره۲ – اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»، محکوم می شود.》

*کافری که اهل کتاب باشد و تحت شرایط خاصی جان ومال و عرض او در ذمه اسلام قرار گرفته باشد.

*کافری که مسلمان بکشد، قصاص  می شود.

*مسلمان به جهت‌کشتن کافر قصاص نمی شود اما اگر کشتن کافر عادت شده باشد در این صورت قصاص می شود.

*اگر مسلمانی بر شخص ذمی جنایتی به قصد قتل وارد کند و سپس مجنی علیه مسلمان شده و پس از مسلمان شدن بمیرد مرتکب قصاص نمی شود چون لحظه ارتکاب جرم  مهم است نه بعد از ارتکاب .

راه‌های‌اثبات‌جنایت

به موجب ماده ۳۱۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول«کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می شود.》

در صدر ماده که به طرق دیگر اشاره کرده است بر طبق ماده ۱۶۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ عبارتند از :

۱. اقرار

۲. شهادت

۳. قسامه

۴. سوگند

۵. علم قاضی

قسامه

قسامه عبارت از سوگندهایی است که درصورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.(ماده ۳۱۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)

لوث

لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.(ماده ۳۱۴ ق.م‌.ا مصوب ۱۳۹۲ )

موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی را دارند.

 

 

 

رفتن به نوارابزار