رّد اموال موکل

 

تعهد دادن صورتحساب به موکل برای آن است که موکل بتواند به گونه موثر آنچه را نزد وکیل است از او مطالبه کند.ماده ۶۶۸ وکیل را ملزم دانسته استکه با روشن کردن حساب موکل، آنچه را که به جای موکل دریافت کرده است به او رد کند. این تکلیف نیز ناشی از وجود رابطه امانی در وکالت است.قانون مدنی در رابطه امانی میان وکیل و موکل تصریح نکرده ولی آثار آن مانند حساب پس دادن و رد وجوه و اموال موکل را بیان کرده است.ولی در سوابق فقهی به وجود رابطه امانی میان وکیل و موکل تصریح شده است.در حقوق آمریکا نیز رابطه وکیل و موکل امانی شمرده شده و افزون بر تکلیف حساب پس دادن و رّد اموال موکل، موارد زیر را از پیامدهای رابطه امانی وکیل و موکل شمرده اند:
– وکیل نباید بی رضایت موکل برای کسی که با موکل تعارض منفعت دارد اقدام کند.
– وکیل نباید شخصاً و یا به حساب دیگری با موکل رقابت کند.
– وکیل باید در روابط خود با موکل به گونه منصفانه رفتار کند.
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی را دارند.

رفتن به نوارابزار