رابطه وکیل و شخص ثالث:

هنگامی که وکیل با وصف وکالت و در چاچوب اختیارات خود عمل می کند از موکل نمایندگی می نماید. در نتیجه قرارداد منعقد شده میان وکیل و اشخاص ثالث را باید چنان تفسیر کرد که شخص موکل آنرا امضاء کرده است و روابط قراردادی میان موکل و ثالث به وجود می آیند.اجرای این قاعده موجب می شود اشخاص ثالث نتوانند از شخص وکیل درخواست اجرای تعهداتی را که به نام و به حساب موکل و در چاچوب اختیارات خود پذیرفته است بنمایند. ولی ممکن است وکیل با موافقت موکل به نام خود عمل کند و در قراردادی که با ثالث امضاء می کند سمت خود را که وکالت از دیگری است افشاء نکند.این در موردی است که موکل تمایل ندارد، در معامله با شخص ثالث نقش او آشکار شود و این قرارداد را با واسطه وکیل منعقد سازد. حتی اگر وکیل چنین ماموریتی از وی موکل نداشته،نفس اینکه سمت خود را به عنوان وکیل آشکار نکند و به عنوان اصیل معامله کند روابطی میان وکیل و شخص ثالث (طرف معامله) ایجاد می شود و وکیل شخصاًدر برابر او مسئول می گردد. این بستگی به نظر قضات ماهوی دارد که اظهارنظر کنند آیا وکیل سمت خود را به اطلاع شخص ثالث رسانیده است یا نه؟
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی را دارند.

رفتن به نوارابزار