رأی وحدت رویه شماره ٧۴۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵، ۶۸ ، ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

رفتن به نوارابزار