رأی وحدت رویه شماره ٧۴۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و ھشتم و چھل و چھارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده ۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

رفتن به نوارابزار