رأی وحدت رویه شماره ٧٣۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواھد بود ۱۷/۱۰/۱۳۹۳

رفتن به نوارابزار