رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

رفتن به نوارابزار