رأی وحدت رویه شماره ٧٣٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جھت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواھی فوت ۱۳۹۳/۰۳/۲۱

رفتن به نوارابزار