رأی وحدت رویه شماره ٧٣٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغھا ۱۳۹۲/۰۷/۰۸

رفتن به نوارابزار