رأی وحدت رویه شماره ٧٢۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ھا برای سکونت صاحبان زمین ۱۳۹۱/۰۳/۰۲

رفتن به نوارابزار