دعوی تخلیه به لحاظ انقضاء مدت اجاره

از جمله دعاوی دیگری که بین موجر و مستاجر مطرح می گردد  دعوی تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط می باشد . تعدی به معنای تجاوز نمودن از حدود اذن و یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری است ، تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر ، تقصیر اعم است از تعدی و تفریط که مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ و ۹۵۳ قانون مدنی به آن پرداخته است .

بار اثباتی تقصیر به عهده خواهان می باشد یعنی خواهان ( موجر ) باید اثبات کند که مستاجر مرتکب تعدی و تفریط شده تا دادگاه بتواند نسبت به صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره بدون احتساب حق کسب و پیشه و تجارت مبادرت نماید .

در صورتی که موجر نتواند اثبات کند که مستاجر مرتکب تقصیر گردیده است دادگاه حکم به بی حقی و یا حکم به رد دعوی خواهان را صادر خواهد کرد در دعاوی تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط موجر می تواند جهت اثبات ادعای خود تامین دلیل کرده یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری را اخذ نماید یا اینکه از دادگاه تقاضای تحقیق محل و معاینه محل را نماید که در صورت اثبات قضیه دادگاه حکم بر تخلیه اماکن تجاری موصوف بدون احتساب حق کسب و پیشه و تجارت خواهد بود .

موسسه حقوقی داوری ماندگاران عدالت با داشتن کادر وکلای مجرب متخصص و متعهد در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده آماده ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت دعاوی بین موجر و مستاجر می باشد .

رفتن به نوارابزار