دعوای تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شکل و احداث بناء

دعوای تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شکل

یکی از موارد تخلیه اماکن تجاری تخلیه به لحاظ تغییر شکل است . دادگاه پس از دادخواست توسط خواهان و احراز مالکیت خواهان و وجود رابطه استیجاری قرار معاینه و تحقیق محلی صادر و پس از انجام قرار های مزبور دستور تعیین جلسه و دعوت از طرفین جهت قرائت صورتمجلس مبنی بر تغییر شغل به استناد بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر حکم مقتضی صادر و اعلام می نماید . دادگاه پس از بررسی و در صورت احراز این معنا با رعایت ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر حکم به تخلیه مورد اجاره بدون احتساب حق کسب و پیشه و تجارت صادر و اعلام می کند .

دعوای تخلیه عین مستاجره به لحاظ احداث بناء

شرایط طرح دعوای تخلیه مورد اجاره به جهت احداث بنا به علت خرابی و عدم قابلیت تعمیر باید احراز شود و ارائه پروانه ساختمان یا گواهی شهرداری لازم و ضروری است .

بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مقرر می دارد : ((تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی با گواهی شهرداری مربوط ارائه شود و……)) در صورتی که احداث بنا متناسب با کسب و پیشه و تجارت سابق باشد مستاجر مزبور حق تقدم نسبت به سایرین دارد .

موسسه حقوقی بین المللی ماندگاران عدالت در راستای احقاق حقوق تضعیف شده موکلین ، دارای سوابق درخشان می باشد و آمادگی خود را جهت طرح دعاوی کیفری حقوقی و تعقیب پرونده های مطروحه  نیز اعلام می نماید .

رفتن به نوارابزار