دعوای الزام به تغییرات اساسی از سوی مستاجر و دعوای تخلیه به لحاظ احتیاج شخصی از سوی موجر

۱- دعوای الزام به تعمیرات اساسی از سوی مستاجر

از جمله دعاوی که در رابطه با موجر و مستاجر قابل طرح دادگاه می باشد دعوای الزام به تعمیرات اساسی است . مطابق ماده قانون روابط موجر و مستاجر تعمیرات اساسی به عهده موجر می باشد .

تشخیص تعمیر مورد نیاز اساسی یا غیر اساسی به عهده دادگاه می باشد که از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی مشخص و معین می شود . دادگاه پس از وصول دادخواست ، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را جهت رسیدگی دعوت ، پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات شفاهی و یا کتبی طرفین در صورت اقتضاء قرار ارجاع امر به کارشناسی بعد از وصول نظریه کارشناسی و ابلاغ مفاد آن به طرفین در صورت عدم اعتراض از سوی طرفین ، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید .

۲- دعوای تخلیه به لحاظ احتیاج شخصی از سوی موجر

یکی دیگر از دعاوی بین موجر و مستاجر تخلیه مورد اجاره به لحاظ نیاز شخصی است . این دعوا در رابطه با اماکن تجاری قابل طرح بوده و موجر در صورتی می تواند چنین دعوایی طرح کند که مورد اجاره را قبل از به اجرا درآوردن قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ اجاره داده باشد .

دعوای تخلیه به لحاظ نیاز شخصی صرفا در مورد اماکن کسب و پیشه تجارت است آن هم ، آن قسم از اماکنی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ اجاره داده شده باشد . در خوص تخلیه به لحاظ نیاز شخصی علی القاعده باید دادخواستی تحت همین عنوان به دادگاه ذیصلاح با رعایت جهات و شرایط قانون تقدیم نماید . دادگاه ابتدا قرار معاینه و تحقیق محلی در صورتی تقاضای خواهان و یا به تشخیص خود صادر می نماید ، مدیر دادگاه یا دادرس دادگاه از محل مورد اجاره بازدید می نماید و از شهود و مطّلعین اخذ گواهی به عمل اورده و مراتب را طی صورتمجلس به نظر دادگاه می رساند .

…………….در ادامه بیایید موسه حقوقی ماندگاران عدالت

 

رفتن به نوارابزار