دعاوی کیفری

انجام پرونده هایی شامل:

اختلاس، کلاهبرداری، ارتشاء، انتقال مال غیر، خیانت در امانت، تحصیل نامشروع مال، تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، جعل و استفاده از سند مجعول، قتل عمد و شبه عمد، دعاوی هرمی و تشکیل شبکه های هرمی و غیره

رفتن به نوارابزار