دعاوی ملکی

 • فسخ عقود و معاملات
 • خلع ید و قلع و قمع بنا
 • ابطال وقفیت و وقفنامه
 • افراز و فروش املاک مشاعی
 • اخذ پایان کار، تفکیک و تقسیم
 • ابطال اسناد مالکیت صادره من غیر حق
 • تنظیم مبایعنامه و صلح نامه و شرکت نامه
 • الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خریدار
 • ابطال و نقض رأی موات صادره از سازمان مسکن و شهرسازی
 • اعمال مواد ۶ و ۸ قانون مسکن و شهرسازی و اخذ حقوق مالکان
 • ابطال و نقض رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع راجع به تشخیص ملی بودن اراضی
رفتن به نوارابزار