دعاوی مربو به قرارداد اجاره

دعاوی مربوط به قرارداد اجاره

در دعاوی تخلیه و فسخ قرارداد اجاره و تعدیل اجاره بها در صورت عدم توافق طرفین و صلح می توان در مرجع صالح طرح دعوا کرد.

عناوین دعاوی قابل طرح به شرح ذیل می باشد :

۱ – دعوی تعدیل اجاره بها

۲ – دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

۳ – دعوای الزام به تعمیرات اساسی

۴ – دعوای تخلیه به لحاظ احتیاج شخصی

۵ – دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر

۶ – دعوای تخلیه به لحاظ انقضاء مدت اجاره

۷ – دعوای تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط

۸ – دعوای تخلیه به لحاظ تخلف از شرط

۹ – دعوای تخلیه به لحاظ تغییر شغل

۱۰ – دعوای تخلیه به لحاظ احداث بناء

دعوای تعدیل اجاره بها

مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در صورتی که مدت اجاره منقضی شده باشد و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره و یا از تاریخ حکم قطعی مبنی بر تعدیل اجاره بها سه سال تمام گذشته باشد و کارشناس رسمی دادگستری تقاضای تعدیل ، افزایش یا کاهش را مطابق اوضاع و احوال تشخیص و موارد تعدیل را طبق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی اعلام نماید و محل مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد موجر یا مستاجر می تواند طی دادخواستی از دادگاه تقاضای تعدیل اجاره بها را نموده و دادگاه مکلف است حکم قطعی در این مورد صادر نماید.در دعوی موجر علیه مستاجر در صورتی که شرایط برای صدور رأی آماده باشد ، موجر می تواند مابه التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل مطالبه نماید ، در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل ، مستاجر را به پرداخت ما به التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم محکوم می نماید (ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۵ )

موسسه حقوقی و بین المللی ماندگاران عدالت آماده ارائه هرگونه خدمات حقوقی و قبول وکالت در پرونده های جاری شما در خصوص اجاره و تعدیل اجاره بها می باشد

رفتن به نوارابزار