دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری و بازرگانی

  • طرح دعوی شرکاء علیه مدیران و هیئت مدیره به لحاظ تخلف از حدود اختیارات و سوء استفاده از سمت
  • کلیه دعاوی مرتبط به امور گمرکی و همچنین دعاوی مربوط به مقررات صادرات و واردات کشور
  • ثبت شرکتهای خارجی با استفاده از قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
  • اسناد تجاری شامل چک و سفته و بروات و قبوض انبار
  • نقل و انتقال سهام شرکاء و سهم الشرکه
  • انحلال و تصفیه شرکتهای تجاری
  • ورشکستگی به تقصیر و تقلب
رفتن به نوارابزار