دعاوی مالی و غیر مالی

دعاوی مالی و غیر مالی را می توان با توجه به خواسته دادخواست حقوقی از هم تمییز داد. در واقع آنچه مدعی از دادگاه درخواست می نماید ، خواسته یا مدعی به نامیده می شود (همان چیزی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در مدافعات و امور حسبی از دادگاه می خواهند اصطلاحاَ خواسته نامیده می شود) که با توجه به آن می توان تشخیص داد که پرونده مالی است یا غیر مالی.

تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی

برای تشخیص خواسته مالی یا خواسته غیر مالی ضابطه و ملاک دقیقی از جانب مقنن بیان نشده و مصادیق آن به طور کامل احصاء نگردیده است.به همین جهت در تشخیص دعوی مالی و غیر مالی اختلاف فراوانی به چشم می خورد.با این حال می توان گفت : اگر خواسته اولاَ و بالذات و به طور مستقیم مال باشد و قابلیت ارزیابی و تقویم را داشته باشد آن را اصطلاحاَ خواسته مالی گویند مثل مطالبه وجه چک یا سفته یا غیر آن.اما اگر خواسته دعوی اولاَ و بالذات مال نباشد و قابلیت تقویم به پول را نداشته باشد خواسته غیر مالی است ، به عبارت دیگر اگر هدف اصلی و مستقیم مطالبه مالی نباشد هرچند ثانیاَ هم حاصل شود آن را اصطلاحاَ غیر مالی گویند.

اصل بر چه نوع دعوایی است؟

حال این بحث پیش می آید اگر تشخیص اینکه دعوا مالی یا غیر مالی است امکانپذیر نبود اصل بر چه نوع دعوایی است؟در پاسخ باید گفت اصل بر این است که دعوا غیر مالی است و برای مالی بودن نیازمند دلیل و نص هستیم (مطابق اصل عدم).

 

موسسه حقوق و داوری ماندگاران عدالت

۰۲۱۲۲۱۳۶۵۲۶

۰۲۱۲۲۱۳۶۵۲۷

www.maed.ir

 

 

رفتن به نوارابزار