دعاوی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری

امور مربوط به شهرداری ها و اعتراض به آراء کمیسیون های ماده صد شهرداری ها و مارتین ۵ و ۷ قانون شهرداری ها، اعتراض به آراء و تصمیمات سازمان مسکن و شهرسازی کشور، سازمان منابع طبیعی، سازمان راه و ترابری، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش و پرورش، وزارت کار و امور استخدامی، سازمان تعزیرات حکومتی کشور، شورایعالی ثبت و مراجع ثبتی کشور، تغییر کاربری اراضی و املاک، الزام شهرداری ها به صدور پروانه ساختمانی و رعایت حقوق مالکان مطابق قوانین.

رفتن به نوارابزار