دعاوی دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری

صلاحیت

شعبات بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده های مطروحه میان دولت و مردم می پردازد. بدین شکل که ,وقتی یکی از نهادهای وابسته به حکومت از وظایف و تکالیف محوله تخطی می ورزد این امر سبب اعتراض مردم نسبت به آن نهاد می شود و باید مرجعی باشد برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات.

دو ویژگی مهم دیوان عدالت اداری

اولین ویژگی مهم دیوان عدالت اداری این است که این مرجع تنها مرجع عمومی اداری می باشد از این لحاظ که تنها مرجع قضایی اداری است که به شکایات مردم از نهادهای دولتی و وابسته به دولت اختصاص یافته است .

دومین ویژگی مهم دیوان عدالت اداری این است که این مرجع عالی ترین مرجع اداری است چون خود دیوان عدالت اداری مرجع تجدید نظر از دستورات و احکام صادره از مراجع اداری همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و یا کمیسیون مقرر در قانون اداری الحاق بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداریهاست.

اساس تشکیل دیوان عدالت اداری

اساس تشکیل دیوان عدالت اداری ماده ۱۷۳ قانون اساسی می باشد که مطابق آن  (( به منظور رسیدگی به شکایات ,تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحد یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها , دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر روسا قوه قضاییه تامین می شود . حدود اختیارات و نحوی عمل این دیوان را قانون تضمین می کند.))

موسسه حقوقی داوری ماندگاران عدالت با داشتن وکلای متخصص و متبحر در زمینه دعاوی دیوان عدالت اداری به شما توصیه  می کند در صورت داشتن شکایات و تمایل به طرح دعاوی به طرفیت ادارات دولتی یا نهاد های عمومی غیردولتی مثل شهرداری ها , جهت احقاق حقوق حقه ی خویش به این موسسه مراجعه فرمایید .

رفتن به نوارابزار