دستور چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره ۲۹

دستور چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره ۲۹

روز یکشنبه مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ ساعت ۹:۰۰ صبح

۱- اتخاذ تصمیم درخصوص هزینه های تمدید پروانه وکالت

۲- پرونده های متقاضیان

۳- پرونده های صدور

۴- پرونده های انتقال

رفتن به نوارابزار