دادخواست تأمین خواسته بابت چک وعده دار

در مواردی که سررسید چک حال می شود شکی نیست که شخص می تواند در صورت مراجعه به بانک و عدم وصول وجه آن به هر دلیل اقامه دعوا و طلب خود را به طرفیت خوانده بخواهد.اما این سوال پیش می آید که در مواردی که هنوز وعده چک نرسیده است باز هم شخص طلبکار می تواند تأمین خواسته بدهد و خواهان توقیف اموال خوانده (بدهکار) باشد؟

۱ – مطابق  ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی : نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود.بنابر این نسبت به حقی که مستند به سند عادی باشد مثل چک ، هنگامی که موعد آن نرسیده باشد   نمی توان قرار تأمین خواسته صادر نمود.

۲ – مطابق  ماده ۱۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی : اگر متقاضی تأمین ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد قرار تأمین صادره ملغی الاثر می شود.پس نسبت به دینی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده باشد نمی توان قرار تأمین صادر نمود.زیرا قبل از حال شدن اجل ، قرار تأمین ملغی الاثر  می شود.

مرجع صالح برای تقاضای قرار تأمین خواسته :

به موجب  ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی : خواهان می تواند در جران دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در مواردی از دادگاه درخواست تأمین خواسته را بنماید.مرجع صدور قرار تأمین خواسته در مواردی که حکم دادگاه بدوی صادر و موعد تجدیدنظرخواهی  آن منقضی نشده است یا اینکه در موعد ، مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و در جریان تبادل لوایح در دادگاه بدوی مانده است ، دادگاه بدوی است.

لازم به ذکر است مرجع صالح در خصوص تأمین خواسته پیش از طرح دعوای اصلی نیز همان دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اصلی است.

رفتن به نوارابزار