تفاوت های اعسار و ورشکستگی

تفاوت های اعسار و ورشکستگی
با توجه به نظام حقوقی ایران مهمترین جهات فرق اعسار و ورشکستگی به شرح ذیل خواهد آمد:
۱-ورشکستگی نظامی است که مورد تاجر متوقف اعمال می شود، در حالی که اعسار ناظر به افراد غیر تاجر است.
۲-بر اساس ماده ۴۱۳ قانون تجارت ورشکستگی بر اثر توقف تاجر از تأدیه دیون و وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود در حالی که وضعیت اعسار بدلیل عدم تکافوی دارائی مدیون بجز تاجر و یا عدم دسترسی به اموال وی رخ می دهد.
۳-صدور حکم ورشکستگی ممکن است به تقاضای شخص تاجر یا بستانکاران و یا دادستان باشد.در حالی که صدور حکم اعسار در مقررات کشور ما صرفاً به تقاضای مدیون صورت می گیرد.
۴-ورشکستگی به سه صورت ممکن است واقع شود:
ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب، در حالی که این تقسیم بندی در مورد اعسار وجود ندارد.

۵-اثر حکم ورشکستگی با رعایت شرایط قانونی شامل کلیه طلبکاران و طلب آنان می گردد در حالی که اثر حکم اعسار شامل کلیه طلبکاران و طلب آنها نمی شود.
۶- با توجه به ماده ۴۱۸ قانون تجارت، پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر از تصرف اداره اموال خویش منع می گردد در حالی که حکم اعسار چنین اثری ندارد.
۷-ماده ۴۱۹ قانون تجارت تصفیه دیون تاجر را پس از صدور حکم ورشکستگی حسب مورد به اداره تصفیه یا به مدیر تصفیه واگذار کرده است، در حالیکه در اعسار چنین پیش بینی صورت نگرفته است.
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت آماده قبول وکالت و یا هرگونه مشاوره ی اشخاص حقوقی را دارد.

رفتن به نوارابزار