برخی دیگر از مصادیق دعاوی غیر مالی

برخی دیگر از مصادیق دعاوی غیر مالی

دعوای تولیت – دعوای صدور حکم ورشکستگی – دعوای اعاده اعتبار ورشکسته – درخواست صلح و سازش – دعوای استرداد اسناد و مدارک و اشیائی که بهای معین ندارند – ابطال عملیات اجرایی – بطلان تقسیم مال مشاع – اعتراض به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز – دعوی افراز – تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالکیت – دعوای افراز چاه آب – ابطال پروانه چاه – اعتراض به رای کمیسیون مصوب ۱۳۶۰ – اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع – تایید قولنامه – دعوی اعسار – دعوی تصرف عدوانی ، رفع مزاحمت و ممانعت از حق – دعاوی مربوط به حقوق ارتفاقی – دعوی جعل و تزویر در اسناد – درخواست تامین دلیل – درخواست تامین خواسته – درخواست دستور موقت – تشخیص صحت تاریخ معامله

<<موسسه حقوق و داوری ماندگاران عدالت که دارای سوابق مثبت متعدد در پرونده های غیر مالی دادگاههای مختلف کشور می باشد آماده ارائه هرگونه خدمات حقوقی و قبول وکالت تخصصی در پرونده های غیر مالی شماست>>

 

رفتن به نوارابزار