بدهی ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانی میراث احمدی نژاد برای دولت

به گزارش جماران، روزنامه ابرار اقتصادی نوشت:

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حداقل حقوق بازنشستگان کشوری برای سال آینده ۱۰میلیون و ۵۰۰ هزار ریال )یک میلیون و ۵۰ هزار تومان( تعیین شده که اضافه بر بودجه مصوب است.

به گزارش ایرنا، محمود اسامیان با اشاره به این که در سال آینده حقوق کمر از یک میلیون تومانی برای بازنشستگان کشوری نخواهیم داشت،افزود: دولت در سال گذشته هفت هزار میلیارد ریال عاوه بر بودجه مصوب به ما کمک کرد تا کف حداقل حقوق بازنشستگان از هفت میلیون ریال به ۹ میلیون ریال برسد. اسامیان با تاکید بر این که ۲۵ درصد کل بازنشستگان کشوری حداقل بگیر هستند، اظهار داشت: افزایش بیش از ۱۰ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده نیز از محل کمک های دولتی تامین مالی می شود. وی گفت: برای سال آینده دولت مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال عاوه بر بودجه مصوب به این صندوق کمک کرده است تا بتوانیم اعتبار مورد نیاز برای افزایش حداقل حقوق بازنشستگان را تامین کنیم. بازنشستگان، حقوق کمتر از یک میلیون تومان نخواهند داشت ؛ حداقل حقوق بازنشستگان یک میلیون و ۵۰ هزار تومان شد با کاهش ۰/۳ درصدی نسبت به ماه گذشته ؛ نرخ تورم آذرماه به ۷/۲ درصد رسید مرکز آمار ایران اعام کرد: تورم آذرماه در مناطق شهری با کاهش سه دهم درصدی نسبت به ماه گذشته، از ۷٫۵ به ۷٫۲ درصد رسیده است.

مرکز آمار شاخص قیمت کااها و خدمات مرفی خانوارهای شهری در آذرماه را منتر کرده که براساس آن شاخص کل در این ماه عدد ۲۲۵٫۵ را نشان می دهد که نسبت به ماه پیش ۰٫۸ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال )تورم نقطه به نقطه(۵٫۷ درصد است که نسبت به ماه گذشته)۶٫۱ درصد( چهار دهم درصد، کاهش نشان می دهد. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در آذرماه امسال به رقم ۲۷۷٫۱ رسید که نسبت به ماه پیش ۲ درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۷۴٫۸ رسید که نسبت به ماه پیش۲٫۱ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها نیز نسبت به ماه مشابه پارسال ۷٫۱ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱۲ماهه این گروه ۶٫۸ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه پارسال ۷٫۲ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال ۶٫۹ درصد است که نسبت به آباماه امسال )۶٫۸ درصد( یک دهم درصد افزایش داشته است. گزارش مرکز آمار ایران حکایت از این دارد که شاخص گروه عمده کااهای غیرخوراکی و خدمات در آذرماه امسال به رقم ۲۲۱٫۲ رسید که نسبت به ماه پیش، سه دهم درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده کااهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه پارسال نیز ۵٫۱ درصد بوده و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته این گروه، ۷٫۳ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به آباماه امسال )۷٫۸ درصد(، پنج دهم درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی نیز نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۳۹۵ را نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۳۹۴ معادل ۸٫۶ درصد اعام کرد که نسبت به آبان ماه تغییری نداشت. آدرس: تهران – خیابان هویزه غربی – نبش خیابان قنبر زاده – پاک ۱۷۵ دولت قبل با وجود درآمد نفتی ۸۰۰ میلیارد داری و فروش بنگاههای دولتی به مبلغ ۱۵۰هزار میلیارد تومان چیزی برای دولت در صندوق ذخیره باقی نگذاشت و ۶۰۰هزار میلیارد تومان برای دولت جدید بدهی بوجود آورد.

به گزارش تسنیم، علی طیب نیا افزود: دولت قبل با وجود درآمد نفتی ۸۰۰ میلیارد داری و فروش بنگاه های دولتی به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان چیزی برای دولت یازدهم در صندوق ذخیره باقی نگذاشت و بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت جدید بدهی بوجود آورد. وی گفت: با این وجود توانستیم رشد اقتصادی منفی ۶،۸ درصدی را به رشد مثبت ۷،۴ درصدی تبدیل کنیم. طیب نیا افزود: البته مرکز آمار رشد اقتصادی ۶ ماهه امسال را ۶،۴ درصد بیان کرد و این تفاوت به خاطر تفاوت سال پایه گزارش بانک مرکزی از مرکز آمار است. وی گفت: در همه زمینه ها رشد اقتصادی مثبت بوده و تنها در بخش مسکن شاهد رشد اقتصادی منفی هستیم و یکی از اولویت های دولت پرداخن به این بخش است. وزیر اقتصاد افزود: ما برای امسال رشد اقتصادی ۵ درصدی را هدف گذاری کرده بودیم که به نظر می رسد این هدف کاما عملیاتی خواهد شد و حتی بااتر می رود. طیب نیا با اشاره به تشکیک آمار رشد اقتصادی امسال از سوی برخی افراد گفت: می گویند چرا به رغم افزایش رشد اقتصادی نرخ بیکاری افزایش یافته است؟ وی با بیان اینکه همیشه بین تولید و اشتغال همسویی وجود دارد، افزود: درحالیکه از سال ۸۴ تا ۹۲ هر سال فقط ۱۴ هزار اشتغال در کشور بوجود می آمد ما موفق شدیم در بهار امسال نسبت به بهار سال ۹۴ هفتصد و ۴۵ هزار اشتغال در کشور ایجاد کنیم. طیب نیا با طرح این سوال که چرا بیکاری افزایش یافته است، گفت: دلیل اصلی آن این است که ریب مشارکت افراد جویای کار افزایش یافته است. وی افزود: براساس مفاهیم بین امللی کسی که کار می کند و در جستجوی کار نیست بیکار محسوب می شود بلکه کسی که بیکار است و در جستجوی کار است بیکار محسوب می شود. وزیر اقتصاد گفت: وقتی در کشور امید به یافن کار وجود داشته باشد طبیعتا جستجو برای کار افزایش می یابد و به همین دلیل به خاطر روند رو به رشد تولید در کشور ریب افرادی که در جستجوی کار هستند در سالهای اخیر افزایش یافته است. طیب نیا افزود: بنابراین باوجود افزایش ۷۴۵ هزار نفری به شاغان کشور شاهد افزایش ۵۰۰ هزار نفری بیکاران در جستجوی کار نیز هستیم. زهره مجتهد زاده : کشور به ١٠٠٠ میلیارد تومان منابع برای اشتغال زایی و رونق کسب و کار نیاز دارد که حداقل ٧٠٠ میلیارد تومان آن باید از طریق رمایه گذاری خارجی تامن شود. به گزارش ابرار اقتصادی ، حمید رضا برادران رکا، مدیر گروه های پژوهی برنامه و بودجه و اقتصاد کان مرکز تحقیقات اسراتژیک که در جلسه هم اندیی مدیران و کارآفرینان مدرسه عای کسب و کار ماهان سخن می گفت ، با بیان اینکه بیشر موانعی که بر ر راه توسعه در کشور وجود دارد، داخی و خود ساخته است ، گفت: پسا برجام فرصتی طایی برای بازیگری ایران در عرصه جهای ایجاد کرده است وی سیستم بانی، بیمه ای ، اداری و رمایه گذاری ما با داشن قوانن و مقررات دست و پاگر هنوز آمادگی بن املی شدن را ندارد در واقع رایط ازم فراهم شده وی رایط کای مهیا نیست. این کارشناس اقتصادی با اشاره به انحال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت گذشته، اظهار داشت: در رایط باتکلیفی درآمد نفت که بن النسی بوده و به گروه خای تعلق ندارد و نابسامای منابع آی ، سازمای که وظیفه نظارت بر عملکرد و استفاده درست از ابن منابع را برعهده داشت ، منحل شد. رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه به برخی از محورهای سند چشم انداز ١۴٠۴ که رفصل برنامه چهارم توسعه بودند از جمله اقتصاد دانش بنیان، رشد مستمر پایدار ، امنیت انسای، آمایش رزمن و عدالت اجتاعی اشاره کرد و گفت: در صوری که دربرنامه ششم ، اشتغال ، محور توسعه می شد با رمایه گذاری مولد در فضای مناسب پسا برجام ، شغل ایجاد شده و به رشد اقتصادی مطلوب می رسیدیم. برادران رکا در بخش دیگری از سخنانش با تایید نرخ رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی اعام شده از سوی رئیس جمهور، اظهار داشت: باید دید این رشد اقتصادی چقدر مولد بوده و چه میزان توانایی ایجاد شغل دارد. وی افزود: روری است ساختار اقتصاد با ایجاد شغل و درآمد ، مولد و اشتغال زا شود تا با توزیع مناسب درآمد ، مردم رشد اقتصادی را احساس کنند . به گفته وی کشور به ١٠٠٠ میلیارد تومان منابع برای اشتغال زایی و رونق کسب و کار نیاز دارد که حداقل ٧٠٠ میلیارد تومان آن باید از طریق رمایه گذاری خارجی تامن شود. این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: رمایه گذار خارجی ، مدیریت ، فرهنگ سازمای، بازار، تکنولوژی ، امنیت و پول به همراه می آورد و ما می توانیم با استفاده از تجربیات سایر کشورها نظر هند که رط ورود رمایه گذار خارجی انتقال تکنولوژی ظرف ١٠ سال است و پیاده سازی آن در کشور اقتصاد را از رکود نجات دهیم. برادران رکا با اشاره به ابنکه دولت بابد وظایف حاکمیتی داشته باشد نه مداخله گری ، یادآورشد: دولت کارفرمای خوی نیست وی بخش خصوی هم هنوز آمادگی برنامه ریزی برای اقتصاد کشور را ندارد و دولت باید با تسهیل گری و بدون مداخله با واگذاری امور به بخش خصوی به وظایف حاکمیتی و نظاری خود بپردازد. در اقتصاد دولتی اصل ۴۴ اجرایی می شود در ادامه جلسه هم اندیی ، سید مصطفی صفاری از اساتید هیات علمی مدرسه عای کسب و کار ماهان ، رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی را نفتی عنوان کرد و گفت: در زمان احمدی نژاد به دلیل تحریم و فروش اندک نفت ، رشد اقتصادی منفی داشتیم که با برداشته شدن تحریم ها و امکان فروش بیشر نفت در این دولت به رشد ۷/۴ درصدی رسیدیم که به علت نفتی بودن و غر مولد بودن پایدار و یا عملیای نخواهد بود. وی اضافه کرد: این رشد اقتصادی ، اشتغای نیست و برای اشتغالزایی باید شورای رمایه گذاری تشکیل شود نه شورای اشتغال . این اقتصاد دان با بیان اینکه اشتغال نباید دولتی دیده شود، بیان کرد: درحای که اقتصاد چابک نیست و بهره وری هم وجود ندارد، اقتصاد دولتی باید کوچک شده و فضای کسب و کار و رمایه گذاری به بخش خصوی سپرده شود و تنها در این صورت اشتغال ایجاد می شود. به گفته وی با اقتصاد دولتی اصل ۴۴ اجرایی می شود. گفتنی است مدرسه عای کسب و کار ماهان هر هفته طی نشست هایی با حضور مدیران عای رتبه اقدام به دعوت از کارآفرینان برتر بخش خصوی و دولتی می ماید. با وجود درآمد

انتهای پیام /*

رفتن به نوارابزار