امور حسبی

  • اخذ گواهی حصر وراثت
  • تنظیم وصیت نامه عادی و رسمی
  • مهر و موم و تحریر ترکه متوفی
  • دفاع از صحت و اصالت وصیت نام عادی
  • تقسیم و فروش اموال منقول و غیر منقول متوفی موضوع اختلاف بین وراث
  • عزل و نصب قیم
  • مطالبه و تقسیم سهم الارث
رفتن به نوارابزار