اعمالی که در چارچوب اختیار وکیل هستند.

از آنجا که میان موکل و وکیل رابطه نمایندگی وجود دارد بنابراین اعمال حقوقی انجام شده از سوی وکیل به نام موکل انجام می شود و تعهدات ناشی از این قراردادها به گونه مستقیم بر دوش موکل قرار می گیرند. برای نمونه هنگامی که وکیل مال موکل را می فروشد خریدار متعهد به پرداخت ثمن در برابر موکل می گردد و ملکیت مبیع از موکل به خریدار منتقل می شود.همچنین هنگامی که وکیل مالی را برای موکل خریداری می کند ملکیت به گونه مستقیم از فروشنده به موکل منتقل می گردد. به این ترتیب آثارقراردادی که وکیل منعقد می کند برای موکل به وجود می آید. در نتیجه خیارات نیز برای طرفین قرارداد به وجود می آیند و نه برای وکیل. بنابراین اگر وکیل در فروش مال موکل دچار غبن شده باشد، موکل می تواند از خیار غبن بهره گیرد و قرارداد فروش را فسخ کند. همچنین اگر شخصی به وکالت مالی را از دیگری برای موکل خریداری کند و فروشنده تدلیس کرده باشد موکل می تواند به استناد تدلیس فروشنده، عقد بیع را فسخ کند.
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی را دارند.

رفتن به نوارابزار