اشخاص حقیقی و حقوقی و دعاوی مربوط به محجورین

اشخاص حقیقی و حقوقی و دعاوی مربوط به محجورین

تعریف شخص حقیقی و حقوقی

از نظر حقوق فقط شخص میتواند دارای حق و یا مکلف به انجام تکلیف شود که بر دو نوع است :

شخص حقیقی و شخص حقوقی .

شخص حقیقی همان انسان است که مقررات اجتماعی برای تنظیم روابط حمایت از حقوق وی به وجود آمده است ولی افراد به تنهایی زندگی نمی کنند و احتیاج به همکاری و اشتراک مساعی دارند که اینجاست که بحث شخص حقوقی وسط می آید چرا که افراد گاهی برای وصول به مقاصد انتفاعی یا غیر انتفاعی گروهایی تشکیل می دهند و سرمایه و فعالیت خود را در این گروه ها متمرکز می کنند که قانون برای این گروهها شخصیت مستقل قائل است.

شخص حقوقی نام و اقامتگاه دارد , می تواند دارایی داشته باشد , طرف حق واقع گردد به علاوه پاره ای اموال هم که به هدف خاصی اختصاص داده شده است نیز می تواند خود شخصیت حقوقی داشته باشد مثل مال موقوفه .

بنابراین می توان گفت شخص حقوقی یا دسته ای از افراد است که دارای منافع مشترک بوده یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را طرف حق می شناسد . مثل :دولت , شهرداری , دانشگاه , شرکت های تجاری , انجمن ها و موقوفات .

محجوریت

همه ی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در فوق اشاره شد دارای اهلیت تمتع هستند ( یعنی می توانند دارای حق باشند ) ولی ممکن است اهلیت استیفا ( یعنی توانایی اجرای حق ) را نداشته باشند که به آن محجوریت گفته می شود که در مورد اشخاص حقیقی ۴ حالت : صغر, سفاهت , جنون و ورشکستگی است و در مورد اشخاص حقوقی ۱ حالت : ورشکستگی امکان پذیر است .

همه ساله دعاوی مختلفی در خصوص محجوریت اشخاص حقیقی و حقوقی در دادسراها و دادگاه ها مطرح می گردد که نیازمند بررسی و تحلیل درست و دقیق از سوی مراجع قضایی است که این امر درصورتی به سهولت امکان پذیر می یابد که وکلای متخصص و متبحر در این زمینه یاری رسان خواهان ها یا شکایت باشند . موسسه حقوقی داوری ماندگاران عدالت آماده یاری رسانی به شما جهت طرح دعوا و دفاع در پرونده های مربوط به اشخاص , شرکت ها و محجورین است .

رفتن به نوارابزار