آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

مهر ۲۳, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧۴۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵، ۶۸ ، ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

رأی وحدت رویه شماره ٧۴۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور […]
مهر ۲۳, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧۴۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و ھشتم و چھل و چھارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده ۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

رأی وحدت رویه شماره ٧۴۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور […]
مهر ۲۳, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧۴۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

رأی وحدت رویه شماره ٧۴۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور […]
مهر ۲۳, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧٣٧ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ھجده سال تمام بوده ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

رأی وحدت رویه شماره ٧٣٧ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه […]
مهر ۲۳, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧٣۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاھای ممنوع ۳۹۳/۱۰/۱۷

رأی وحدت رویه شماره ٧٣۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، […]
مهر ۲۳, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧٣۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواھد بود ۱۷/۱۰/۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۰/۱۷ رأی وحدت رویه شماره ٧٣۵ ھیأت عمومی دیوان عالی […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه ٧٣۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از صندوق تأمین خسارت ھای بدنی ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

رأی وحدت رویه ٧٣۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧٣٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جھت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواھی فوت ۱۳۹۳/۰۳/۲۱

رأی وحدت رویه شماره ٧٣٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧٣١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظھارنظر در مورد آزادی مشروط ۱۳۹۲/۱۰/۲۵

رأی وحدت رویه شماره ٧٣١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧٣٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغھا ۱۳۹۲/۰۷/۰۸

رأی وحدت رویه شماره ٧٣٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧٢٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه ای ۱۳۹۲/۰۲/۲۴

رأی وحدت رویه شماره ٧٢٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧٢٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

رأی وحدت رویه شماره ٧٢٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧٢٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاھداشتن سلاح و مھمات به طور غیرمجاز ۱۳۹۱/۱۰/۱۲

رأی وحدت رویه شماره ٧٢٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧٢۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال ۱۳۹۱/۱۰/۱۲

رأی وحدت رویه شماره ٧٢۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧٢۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاھھای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند ۱۳۹۱/۰۵/۲۱

رأی وحدت رویه شماره ٧٢۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧٢۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ھا برای سکونت صاحبان زمین ۱۳۹۱/۰۳/۰۲

رأی وحدت رویه شماره ٧٢۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧٢٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت ۱۳۹۱/۰۱/۲۹

رأی وحدت رویه شماره ٧٢٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ٧٢٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

رأی وحدت رویه شماره ٧٢٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۶

رای شماره ۷۶۰

رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ دیوان عالی کشور
رفتن به نوارابزار