مشخص شدن وضعیت تمامی مؤسسات مالی- اعتباری غیرمجاز تا سال آینده

رئیس کمیسیون اقتصادی : تا نیمه اول سال آینده وضع همه مؤسسات مالی- اعتباری غیرمجاز تعیین تکلیف می شود.

محمدرضا پور ابراهیمی : بر اساس آنچه در جلسه مشترک کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی مطرح شد مقرر کردیم

در چند روز آینده بانک مرکزی برنامه خود را برای مشخص شدن نهایی وضع این مؤسسات اعلام کند

بانک مرکزی همه مغایرت های موجود در مؤسسات مالی را تا پایان امسال برطرف خواهد کرد.

مغایرت های جدی میان اطلاعات بانک مرکزی و تصمیمات میدانی وجود دارد. هر یک از بانک ها سامانه ای را در اختیار مردم قرار دهند

تا آخرین وضعیت مؤسسات مشخص می شود گزارش هایی که منجر به بروز پدیده مؤسسات غیرمجاز مالی- اعتباری شده، در این کمیسیون بررسی گردید

و ما از دستگاه قضایی می خواهیم وضع همه کسانی را که در این دولت و دولت قبل به علت قصور یا تقصیر موجب بروز این مشکلات شده اند

تعیین تکلیف و به مردم گزارش شود.

اصلاح ساختار بانک مرکزی یکی از طرح های کمیسیون اقتصادی مجلس است و ساختار نظارتی بانک مرکزی سنتی است و پس از وقوع به مشکلات ورود می کند

در حالی که باید این نظارت به روز و برخط و پیشگیرانه باشد

رفتن به نوارابزار