یارانه مراکز بهزیستی و نگهداری از بیماران روانی و معلولان و سالمندان بیماران

هیئت دولت مصوبه افزایش یارانه مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن بهزیستی را سال ۹۴ صادر کرد

طبق مصوبه : یارانه مراکز نگهداری روزانه ۲۰ درصد و یارانه مراکز نگهداری شبانه روزی ۱۵ درصد اضافه یابد و در حالی است

بیش از ۲۱۰۰ مرکز توانبخشی در سراسر کشور فعالیت می کند.

در این مراکز بیش از ۱٫۲ میلیون نفر معلول جسمی و حرکتی ، سالمند معلول، بیمار روانی مزمن نگهداری می شوند

که ۴۰ هزار نفراین افراد به صورت شبانه روزی در این مراکز به سر می برند.

هزینه نگهداری افراد تحت پوشش در این مراکز بسیار بیش از یارانه ای است که به آنها پرداخت می شود اما همین میزان کم هم کمک‌هزینه

بودنش بسیار بهتر از نبودنش است.

و میزان ناچیز حدود ۴ ماه است که قطع شده و از سوی دولت به بهزیستی واریز نشده است!

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود :

از پرداخت یارانه عقب افتاده مراکز نگهداری بهزیستی طی هفته آینده خبرداد.

اقای نوبخت در جریان بازدید از مجتمع توانبخشی معلولان ذهنی از نزدیک با مشکلات این افراد باخبر شد و وعده داد

دو ماه از یارانه عقب افتاده مراکز نگهداری بهزیستی ظرف هفته آینده و مابقی یارانه تا پایان سال پرداخت می شود.

رفتن به نوارابزار