هشدار سازمان بازرسی به جرائم مالیاتی دستگاه های اجرایی +سند

سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عدم اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در خصوص ثبت اطلاعات معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی در دستگاه های اجرایی و وقوع جرائم مالیاتی هشدار داد.

بر اساس تبصره ۵ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده است جهت استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی نسبت به تهیه بستر لازم و دریافت اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند.

همچنین بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی موظف شده اند اطلاعات مودیان مالیاتی اعم از احقیقی و حقوقی حوزه مطبوع را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.

در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی موجب اختفای فعالیت اقتصادی مودیان و کتمان درامدهای حاصل از معامله با دستگاه و ضرر به منافع دولت شود، طبق قانون مالیات های مستقیم مرتکب جرم مالیاتی گردیده اند و علاوه بر تحمل مجازات های مندرج در قانون مسئول جبران خسارات وارده نیز خواهند بود.

این در حالی است بررسی های انجام شده از سوی سامان بازرسی کل کشور مشخص شده در یکی از استان ها در خصوص نیمی از دستگاه ها اجرایی مشمول تبصره ۵ قانون مذکور اقدامات لازم برای ثبت نام در سامانه و ارائه اطلاعات صورت نگرفته است.

بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های اجرایی نسبت به اجرای وظایف و تکالیف قانونی حوزه مذکور هشدار داده است.

در ادامه نیز نسبت به عدم اجرایی تکالیف قانونی صراحتا هشدار داده شده است، بر این اساس دستگاه های اجرایی مکلف شدند نسبت به ارسال مستندات اجرای قانون مذکور به سازمان بازرسی کل کشور اقدام نمایند.

مالیات،بازرسی کل کشور،هشدار

مالیات،بازرسی کل کشور،هشدار

رفتن به نوارابزار