نمونه رای مطالبه وجه چک برگشتی

نمونه رای مطالبه وجه چک برگشتی

بسمه تعالی

به تاریخ ……. پرونده کلاسه …. شماره دادنامه …

مرجع رسیدگی: شعبه ….. دادگاه عمومی ………

خواهان : آقای (الف)…

خوانده : آقای (ب)……..

خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک به شماره .. به مبلغ ……. ریال

گردش کار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر صدور رای می نماید :

((رای دادگاه ))

در خصوص دعوی آقای (الف) به طرفیت آقای (ب) فرزند .. به خواسته مطالبه وجه چک به شماره ……..عهده بانک تجارت شعبه .. (کد ……..) به مبلغ … ریال تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد .لذا چون خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه ، معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است . مستنداً به ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …… ریال بابت چک مورد دعوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . این رای غیابی است و ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد .

رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی

رفتن به نوارابزار