نمونه رای فروش مال مشاع

نمونه رای فروش مال مشاع

بسمه تعالی

(رای دادگاه )

در خصوص دادخواست خواهان آقای / خانم ………. به طرفیت خوانده آقای / خانم …… به خواسته فروش ملک پلاک ثبتی شماره ……… فرعی …… از اصلی … بخش …….. شهرستان … به لحاظ عدم قابلیت افراز به شرح دادخواست تقدیمی ، با توجه به احراز مالکیت طرفین دعوی و توجهاً به تصمیم شماره … مورخ …. اداره ثبت منطقه …….. شهرستان ………. که اذعان می دارد ملک فوق الاشاره قابل افراز نمی باشد ، به لحاظ اینکه دادگاه خواسته خواهان را منطبق با قانون تشخیص داده و خوانده نیز ایرادی در قبال دعوی به عمل نیاورده است ، با قبول و پذیرش دادخواست خواهان به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع حکم به فروش ملک موصوف را از طریق مزایده و تقسیم بهای آن بین شرکاء تساویاً صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .

رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومی  ……….

رفتن به نوارابزار