نمونه رای خلع ید و رفع تصرف نسبت به ملک مدعی به

نمونه رای خلع ید و رفع تصرف نسبت به ملک مدعی به

بسمه تعالی

(رای دادگاه )

خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی وکیلش خلع ید از خوانده نسبت یه یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی شماره …. واقع در بخش ….. ثبتی .. به استناد وکالتنامه ها و سند مالکیت می باشد که دادگاه با صدور و اجرای معاینه و تحقیقات محلی از باب کشف واقع و احراز سکونت و تصرف در ملک مورد توافق به دلالت اظهارات مطلعان و مطالب معنونه خودش در جلسات دادرسی و محقق بودن مالکیت خواهان چون مدافعات آقای …… مبنی بر خریدن ملک طی قرارداد های عادی که صرفاً فتوکپی آنها ارائه شده است بعد از جلسه اول دادرسی عنوان شده و ارائه گردید و و از طرفی تصویر قراردادهای ابرازی هیچ کدام منتسب به امضای خواهان نمی باشد مردود تلقی می شود و علی هذا مستنداً به مواد ۳۰۸ و صدر ماده  ۳۱۱ قانون مدنی تصرفات مدعی علیه در ملک مبحوث عنه را فاقد مجوز قانونی تشخیص و حکم بر خلع ید و رفع تصرف از وی نسبت به ملک مدعی به واقع در …….. و الزامش به تادیه مبلغ ….. ریال بابت هزینه دادرسی و تصدیق اوراق صادر و اعلام می نماید ، رای صادره حضوری و قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی یک می باشد .

 

رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی

رفتن به نوارابزار