نمونه رای تحریر و تقسیم ترکه متوفی

نمونه رای تحریر و تقسیم ترکه متوفی

بسمه تعالی

(رای دادگاه )

در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت خوانده دائر بر تحریر و تقسیم ترکه مرحوم حیدر که عبارت است از شش دانگ یک دستگاه اتومبیل بنز مدل ۸۰ دارای شماره ……… و تعدادی اثاث البیت به شرح صورت جلسه پیوست پرونده نظر به اینکه فوت مورث خواهان ها و وراث آنها نسبت به مرحوم یاد شده به دلالت اوراق پرونده محرز و مسلم است و جهت ارزیابی اموال و تعیین سهم الارث هر یک از ورثه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناسان منتخب فوق صورت جلسه اجرای قرار تحریر ترکه مورخه ……..و نظریه شماره …… مورخ …. ارزش واقعی اموال را مشخص و به طرفین ابلاغ که مصون از ایراد و اعتراض موجه و مدلل باقیمانده است . فلذا، دعوی خواهان ها ثابت تشخیص مستنداً به ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی حکم به تفسیر و فروش اموال موصوف در فوق و تقسیم وجوهات بین ورثه صادر و اعلام می گردد .

رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومی  ……….

رفتن به نوارابزار