نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه به همراه رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر در این مورد

دادخواست
خواهان: خانم …………. – نام پدر – شغل: خانه دار – محل اقامت: تهران
خوانده: آقای ………….. – شغل: آزاد – محل اقامت:
وکیل خواهان:
تعیین خواسته و بهای آن: طلاق به درخواست زوجه – مطالبه خسارات دادرسی
دلایل و منضمات:
۱- وکالت نامه به شماره …….. مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال باطل شد.
۲- شناسنامه و کارت ملی خواهان به شماره ………….. مورخ …………..
۳- سند ازدواج شماره ……… مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۶۶ دفتر رسمی ازدواج شماره …….
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه خانواده
با سلام
احتراما مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛
۱- به موجب سند ازدواج شماره …….. مورخ ۵/۱/۱۳۶۶ موکل به عقد دایم آقای ………. (خوانده) درآمدند و حاصل این ازدواج دو دختر می باشد که هردو از دایره حضانت خارجند.
۲- موکل و خوانده مدت چهارسال است به واسطه بدرفتاری ها و پرخاشگری های مکرر و غیرقابل تحمل زوج، جدا از یکدیگر زندگی می کنند و به کرات نیز توسط خوانده مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و حتی موکل تحت فشار و اکراه حاصله از ناحیه زوج مجبور به امضای اقرارنامه ای دال بر دریافت مهریه خویش شدند این در حالی است که موکل هیچ مهریه ای دریافت ننموده است.
فلذا با عنایت به کراهت حاصله به دلیل بدرفتاری و پرخاشگری های زوج و جدایی طولانی ایشان از یکدیگر و همچنین با توجه به عسر و حرج حاصله که ادامه زندگی مشترک را برای موکل غیرممکن نموده است با بذل ده هزارتومان تقاضای صدور اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام

دادنامه
پرونده کلاسه ……………. شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران تصمیم نهایی شماره ………….
خواهان: خانم …….. فرزند ………. با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – یوسف آباد
خوانده: آقای …….. به نشانی تهران – شهریار
خواسته: طلاق به درخواست زوجه – مطالبه خسارات دادرسی
رای دادگاه: در خصوص دعوای خانم ………… فرزند ………. با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خوانده آقای …….. فرزند ……. به خواسته طلاق به علت عسر و حرج به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسات دادرسی اظهار داشت، خوانده موصوف به دلالت سند ازدواج شماره ………. تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره ….. همسر شرعی و قانونی خواهان می باشد حال با توجه به سوء رفتار و پرخاشگری زوج و ضرب و شتم زوجه و توهین به وی، به استناد گزارش کلانتری و شهادت شهود و صدور حکم به خواسته اعلامی شدند. خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشت: حاضر نیست زوجه را طلاق بدهد و اظهارات وکیل خواهان را قبول ندارد. قشم می خورم وی را کتک نزده ام و مشکل اخلاقی ندارم. گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان نیز با حضور در جلسه دادرسی اطلاعات خودشان را بیان کردند لذا با توجه به اینکه مساعی دادگاه در انصراف خواهان از طلاق موثر نبود و برابر مقررات جهت اصلاح ذات البین و یا انصراف خواهان از طلاق به داوری ارجاع گردید که این امر نیز منتهی به حصول سازش با توجه به اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان و گزارش واحد مددکاری، مستندا به مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۴۶ قانون مدنی مواد ۲۴ تا ۳۹ قانون حمایت خانواده رای به طلاق و اجبار زوج به مطلقه نمودن خواهان (همسرش) به طلاق خلع نوبت اول تحت شرایط: زوجه طی اقرارنامه ای نسبت به دریافت مهریه اقرار داشته و جهت اخذ طلاق، تعداد دو سکه بهار آزادی را بذل می نماید و نسبت به سایر حقوق مالی خود ادعایی ندارد. جهیزیه به صورت توافقی مسترد می گردد. زوجین دارای دو فرزند هستند که از سن حضانت خارج می باشند. صادر و اعلام می دارد و بر این اساس زوجه می تواند با حضور در محل دفتر رسمی طلاق و با استنکاف زوج از حضور با استفاده از وکالت بلاعزل ماخوذه به موجب شروط ضمن عقد نکاح که از ناحیه زوج به وی تفویض گردیدهبه قبول مابذل از ناحیه زوج و تحت شرایط مذکور نسبت به مطلقه نمودن خودش به طلاق خلع نوبت اول اقدام نماید. بدینوسیله به دفتر محترم طلاق نمایندگی در اجرای صیغه طلاق اعطا می گردد و لازم است نسبت به اخذ گواهی عدم بارداری از زوجه اقدام نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد ضمنا انقضای رای اصداری شش ماه از تاریخ قطعیت است.
شعبه ۲۴۰ دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده یک تهران

دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر
پرونده کلاسه …………… شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ………..
تجدیدنظرخواه: آقای …….. فرزند ……. با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران
تجدیدنظرخوانده: خانم ………. فرزند با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – یوسف آباد
تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره ……. مورخه ۱۲/۳/۹۵ صادره از شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ………. با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خانم ………. با وکالت وکیل دادگستری نسبت به دادنامه شماره …… مورخه ۱۲/۳/۹۵ صادره از شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده حکم طلاق خلع صادر شده است با توجه به محتویات پرونده در این مرحله دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه شود ارائه نگردید. اظهارات طرفین و فرزندان مشترک در جلسه دادگاه مورخه ۲۸/۶/۹۵ استماع شد و نظریه مددکار اجتماعی نیز واصل و درج در پرونده گردیده است. به نظر دادگاه با توجه به سن و سال طرفین و مدت زندگی مشترک دفاعیات تجدیدنظرخواه محکمه پسند نیست. قطعا هیچ زنی با چنین سنی و این مدت زندگی مشترک در صورت وجود آرامش در زندگی نمی خواهد با طلاق خود را گرفتار نماید و زوج نیز در این مدت مفارقت ازدواج مجدد نموده و منجر به طلاق شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رای پس از ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور ست.
رییس شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ………….
مستشار دادگاه ……………………..

رفتن به نوارابزار